Reisevilkår for Kjetils Bussreiser

For våre reiser gjelder almin - nelige vilkår for pakkereiser fastsatt i avtale mellom Den Norske Reisebransjeforening og Forbrukerrådet, pakkereiseloven og forskrifter til loven gitt av Barne- og Familiedepartementet.

1. PÅMELDING OG BETALING

Ved påmelding betales et deposi - tum. Først når dette er betalt, er deltakeren bundet. Når deposi - tumet er mottatt av arrangøren, er denne bundet.

2. PASS, VISUM OG FORSIKRING

Husk gyldig pass og eventuelt visum. Det kan ta lang tid å få et nytt. Alle må tegne egen reiseforsikring. Det er den reisendes plikt å ha de nødvendige papirer i orden. Om den reisende møter opp uten å ha de nødvendige papirer i orden har Kjetils bussreiser rett til å avise den reisende. Den reisende har da ikke krav på refusjon av reisen. Etter at EØS-avtalen har trådt i kraft, har du ved midlertidig opphold i et EØS land rett til øyeblikkelig hjelp ved behov. Du må doku - men tere din rett ved å legge frem et Europeisk Helsetrygde - kort som fås ved henvendelse til www.helsenorge.no. I Norden er det ikke krav om spesiell doku - mentasjon for å få rett til slike ytelser.

3. PRISER

Våre priser er i utgangspunktet faste, men vi forbeholder oss retten til justeringer ved uforutsette og høye valutaendringer. Vi viser til lov om pakkereiser.

4. VANLIGE REISEBESTEMMELSER

Avbestilling, uteblivelser og forandringer. Finner avbestillingen sted innen 30 dager før fastsatt avreisedato er depositumet tapt. Avbestiller du mellom 14 og 30 dager før avreisen er halve reis - ens pris tapt. Skjer avbestilling - en mellom avreisedagen og 14 dager før avreisen, er hele reis - ens pris tapt. På turer som inklu - derer fly eller cruise/elvebåter/ yacht så er avbestillingsfristen 12 uker før avreise. Avbestilles turen etter dette så må man benytte seg av sin private reiseforsikring. Avbestillingsforsikringen inngår ikke i reisens pris. Alle bør tegne avbestillingsforsikring. Ved akutt sykdom eller dødsfall innen familie refunderes de øvrige betalte beløp med unntak av et ekspedisjonsgebyr på kr 500,- og avbestillings - forsikringen på kr 300,- pr. pers.

5. ANSVAR

Arrangøren er ikke ansvarlig for sykdom som den reisende måtte pådra seg under reisen. Vi frasier oss et hvert ansvar for ting som glemmes enten på reisemålet, i bussen eller på opphentingsstedet. Kjetils Bussreiser kan ikke ta ansvar for kunder som ikke kan ta hånd om seg selv, herunder også personer påvirket av rusmidler. Våre reiser er for alle som har lyst, men på alle reisene kreves det at man har normal god hygiene som daglig vask og rene klær, samt at man kan bevege seg til fots en time eller to. Er den reisende ute av stand til å klare hele reisen selv så må han/ hun ha med seg en hjelpende ledsager.

6. AVLYSNINGER/ PROGRAMFORANDRINGER

Turarrangøren forbeholder seg rett til - om nødvendig - å kunne avlyse turen. Ved uforutsette hendelser som arrangøren ikke har kontroll over eller «force majeure», kan det om nødvendig skje endringer som bytting av hotell, forandringer av reiserute o.l. Vi tar forbehold om å kunne kansellere en tur hvis deltakerantallet er under 25 stk. Dog kan ikke turen kanselleres senere enn 14 dager før avreise.

7. REKLAMASJON

Mener en deltager seg berettiget til å klage, må klagen fremsettes straks til sjåføren eller reiselederen som da vil forsøke å rette opp forholdet på stedet. Eventuell reklamasjon som ønskes behandlet etter hjemkomst, må være innsendt skriftlig senest 4 uker etter reisens slutt.

8. PASSASJERENS PLIKTER

Passasjeren skal betale reisen ved forfall iflg. tilsendt reise - bevis. Den reisende må ikke opptre til sjenanse for medpassasjerer. Dersom den reisende grovt tilsidesetter disse bestemmelser, kan hun/han nektes å delta eller helt utelukkes fra reisen uten at man kan stille krav om tilbakebetaling av arrangøren. Er reisen påbegynt, kan den reisende pålegges å betale omko

Vi ønsker alle våre kunder en riktig god tur!