Reisevilkår for Kjetils Bussreiser

For våre reiser gjelder alminnelige vilkår for pakkereiser fastsatt av avtale mellom Den Norske Reisebransjeforening og Forbrukerrådet, pakkereiseloven og forskrifter til loven, gitt av Barne- og Familiedepartementet.

1. PÅMELDING OG BETALING
Ved påmelding betales depositum kr. 600,- pr. pers. Først når dette er betalt, er klageren bundet. Når depositumet er mottat av arrangøren, er denne bundet.

2. PASS, VISUM OG FORSIKRING
Husk gyldig pass og eventuelt visum. Det kan ta lang tid å få et nytt. Alle må tegne egen reiseforsikring. Det er den reisendes plikt å ha de nødvendige papirer i orden. Etter at EØS-avtalen har trådt i kraft, har du ved midlertidig opphold i et EØS-land rett til øyeblikkelig hjelp ved behov. Du må dokumentere din rett ved å legge frem helsekort som fås ved trygdekontoret. I Norden er det ikke krav om spesiell dokumentasjon for å få rett til slike ytelser.

3. FASTE PRISER
Våre er faste, og ingen vil få valutatillegg.

4. VANLIGE REISEBESTEMMELSER
Avbestilling, uteblivelser og forandringer.
Finner avbestillingen sted innen 30 dager før fastsatt avreisedato, tilbakebetales hele reisens pris med fradrag av et ekspedisjonsgebyr på kr. 200,- pr. pers. Avbestiller du mellom 14 og 30 dager før avreisen, er depositumet tapt. Skjer avbestillingen mellom 3 dager og 14 dager før avreisen, er halve reisens pris tapt. Skjer avbestillingen senere enn 3 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter, eller ikke har de nødvendige papirer i orden, er hele reisens pris tapt. Avbestillingsforsikringen inngår ikke i reisens pris.

Alle bør tegne avbestillingsforsikring. Ved akutt sykdom eller dødsfall innen familie refunderes de øvrige betalte beløp med unntak av et ekspedisjonsgebyr på kr. 200,- og avbestillingsforsikringen på kr. 100,- pr. pers. 

5. ANSVAR
Arrangøren er ikke ansvarlig for sykdom som den reisende måtte pådra seg under reisen. Vi frasier oss et hvert ansvar for ting som glemmes enten på reisemålet, i bussen eller på opphentingsstedet. Kjetils Bussreiser kan ikke ta ansvar for kunder som ikke kan ta hånd om seg selv, herunder også personer påvirket av rusmidler.

6. AVLYSNINGER/PROGRAMFORANDRINGER
Turarrangøren forbeholder seg rett til - om nødvendig - å kunne avlyse turen. Ved uforutsette hendelser som arrangøren ikke har kontroll over eller «force majeure», kan det om nødvendig skje endringer som bytting av hotell, forandringer av reiserute o.l. Vi tar forbehold om å kunne kansellere en tur hvis deltakerantallet er under 25 stk. Dog kan ikke turen kanseleres senere enn 14 dager før avreise.

7. REKLAMASJON
Mener en deltager seg berettiget til å klage, må klagen fremsettes straks til sjåføren eller reiselederen som da vil forsøke å rette opp forholdet på stedet. Eventuell reklamasjon som ønskes behandlet etter hjemkomst, må være innsendt skriftelig senest 4 uker etter reisens slutt.

8. PASSASJERENS PLIKTER
Passasjeren skal betale reisen ved forfall iflg. tilsendt reisebevis. Den reisende må ikke opptre til sjenanse for medpassasjerer. Dersom den reisende grovt tilsidesetter disse bestemmelser, kan hun/han nektes å delta eller helt utelukkes fra reisen uten at man kan stille krav om tilbakebetaling av arrangøren. Er reisen påbegynt, kan den reisende pålegges å betale omkostingene for hjemreisen.

Vi ønsker alle våre kunder en riktig god tur!